การอบรม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาจารย์และบุคลากร ของกลุ่มยุวชนอาสาร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างทั้งสองกลุ่มเพื่อให้สามารถนำแนวคิดที่ได้ไปเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาผลิตภันณ์ของกลุ่มต่อไป และมีการรับความอนุเคราะห์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้าได้จัดเตรียมอาหารให้รับประทานอย่งครบถ้วน

ภาพโดย : ยุวชนอาสาเฟส2 บ้านเหม้า