คนสร้างค่าย ค่ายสร้างสุข : ปีที่ 6
"ชมรมนักปกครอง" ร่วมกับ "รายวิชาภาวะผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร"์ และ "รายวิชาการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ" ปีการศึกษาที่ 2/2563 ดำเนินกิจกรรมโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน" พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.

        อ.เส 007
สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน