วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบแพทย์หญิงรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร และร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงพยาบาลร่วมผลิต ณ โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ จากบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ยโสธรเป็นอย่างดียิ่ง