การประชุมคณะกรรมการ ด้านส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ขั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด