วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีทักษะ 4 ประการ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ภาพโดย : Kriangsak Srisombut