-- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านในทุกปี ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการเรียนและการปฏิบัติงานในวิชาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต --

ภาพโดย : AJ Patcharawan Janpech