สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควต้าพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด