เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม "แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ RERU English Contest 2021” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะภาษาทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ง English Singing Contest (การแข่งขันร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ) และในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รองศาสตราตราจารย์ ดร.ทองคูณฯ 2 จะเป็นปิดท้ายด้วยกิจกรรม RERU English Quiz (การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “Covid-19 Challenge”