ลงชุมชนสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะนิติรัฐศาสตร์ในเขตบริการ 3 ตำบล
ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองหลวง เทศบาลตำบลท่าม่วง และเทศบาลตำบลเกาะแก้ว หนองม่วงแก้วโมเดล พื้นที่ความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและบูรณาการกับรายวิชาเศรษฐศาตร์การเมือง หัวข้อแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ต่อยอดกับระบบการตลาดออนไลน์ ...และต่อยอดบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ใน #วิชานวัตกรรมการปกครองท้องถิ่น