คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพล หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ พร้อมทีมวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2