18 มีค 64 คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาทั้ง 7 สาขาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อท่าน รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563


 ภาพโดย : Ajchareeya Phatanasakoo