วันที่ 19 มีนาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แกนนำสถานศึกษารุ่นที่ 1 คือ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข