พิธีรับโล่รางวัลกีฬาฟุตบอลหญิง 7 คน บอลเลย์บอลหญิงและบอลเลย์บอลชาย โดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานมอบและกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬา โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ ๑


 ภาพโดย : องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด