เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการอบรมการส่งเสริมและทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงศ์แก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพล หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ พร้อมทีมวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา