ร้อยเอ็ดร่วมขับเคลื่อนเเละดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดงานร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)คณะวิทยากร กำนัน คณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมในการจัดงาน ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยงานความร่วมมือโครงการ Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด)ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท เบทาโกรจำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระบบตำบล ทั้ง 5 ด้าน คือ อาชีพ สุขภาพ การศึกษาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ พัฒนาสู่ความยั่งยืนของพื้นที่ และมุ่งสู่การเป็น Smart Tambon ซึ่งจังหวัดเห็นว่าควรมีการขยายผลต่อยอดไปสู่การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวยังพื้นที่ตำบลอื่นๆ
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงมุมมองการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดงานขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เป็นเวทีแห่งการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ให้ได้รับรู้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยลงมาทำอะไรในพื้นที่ และส่วนราชการในพื้นที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนในด้านใดและจังหวัดจะใช้เวทีนี้เป็นเวทีในการสื่อสารว่าจังหวัดต้องการอะไรจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T) เพื่อนำไปสู่การบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดมุ่งหวังที่จะให้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T สร้างประโยชน์แก่จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถนำไปสู่การเป็นฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไป
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด