30 มีนาคม 2564 นำเสนอบริบทของจังหวัดร้อยเอ็ดและข้อมูลใน TPMAP Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ขอบกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีโอกาสทำงานกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช)
สถานที่ : อมารีดอนเมือง

ภาพโดย : Garoon Pongsart