ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านนำ้บาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการนำ้บาดาลอย่างยั่งยืน วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ภาพโดย : Kriangsak Srisombut