เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
🔶 และร่วมเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
📸 ขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด