ภาพบรรยากาศของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับแปลงผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการปรับปรุงและพัฒนาแปลงเพาะปลูก และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่เข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะของนักศึกษา


 ภาพโดย : ยุวชนอาสาเฟส2 บ้านเหม้า