เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมการบรรยาย "แนวคิดหลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ" โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 และวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด