ถาพบรรยากาศของวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิกรบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมวิพากย์ และจะพบกันอีกครั้งในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด