วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.09น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom