วันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.09น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมห้อง D ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด วันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลางจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom