วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 4th RERU ICET : New Normal “นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” The 4th Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research 2021 (4th RERU ICET) : New Normal ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
*ขอบพระคุณภาพข่าวจาก คุณธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์