วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารายงานตัวต่อ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย คือ Mr. Yat Kakada เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ Mr. Pang Sovannpanha เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมบริการที่พัก ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<