วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 6/2564 โดยมีคณะกรรมสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบโลห์เกียรติคุณให้กับ ท่านคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<