วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและบรรยายพิเศษ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้ทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน และการใช้ข้อมูลอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล บรรยายในหัวข้อ "การให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการติดต่อสำนักวิชาการและประมวลผล และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" นอกจากนี้ยังมีการแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร หลังจากนั้นได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 45 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 40 คน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 5 คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 4 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน