สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งปัจจุบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ครบระยะเวลาความร่วมมือแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<