วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนิการจัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนของเทศบาลหนองหลวงปี 2563 โดยมีหัวหน้าทีมวิจัยในโครงการครั้งนี้ คือ ดร.พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ และอ.สุธัญญา กฤตาคม ผู้ช่วยโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล โดยได้รับเกรียติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมคืนข้อมูลในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯและผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ซึ่งมีกิจกรรมแนะนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ tcnap โดย ดร.ธิดารัตน์ สาระพลและระบบสารสนเทศ smart bigdata โดยอาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแผนพัฒนาระดับตำบลจากฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ สุธัญญา กฤตาคม อ.ดร พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ และอ.ดร.ธิดารัตน์ สาระพล เป็นผู้ให้คำแนะนำกิจกรรมสร้างแผนพัฒนาระดับตำบล โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

DSC 0045 1 DSC 0058 DSC 0084

DSC 0119 1 DSC 0127 DSC 0133

DSC 0140 DSC 0045 1 DSC 0162

DSC 0170 1 DSC 0173 DSC 6099

DSC 6100 DSC 6129 DSC 6164

DSC 6167 DSC 6168 DSC 6182

DSC 6110


ข้อมูลจาก : ดร.พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ
ภาพถ่ายโดย : นักศึกษาสาขานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ