วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมา โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษเรื่องความเป็นมาในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
- ได้รับเกียรติจาก นายนิจกาล งาม-วงศ์ ทีมข้อมูลกลาง โครงการขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ นำเสนอ ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อการวิเคราะห์ และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ (PPP Connext)
- ได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวมอบนโยบาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลังจากนั้นได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1    ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2