อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แนวทางพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันพุธที่ ๔ สิงหาคน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม