สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนเชิงนวัตกรรม (Innovative Teaching) แนวทางสู่การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาในยุค (Disruptive Education) ในวันพุธที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom


ดูรูปภาพเพิ่มเติม