วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมปรึกษาหารือโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting
ร่วมกับนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี ผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแบบ On-site และศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, เรือเอก นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแบบ Online ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ดูรูปภาพเพิ่มเติม