วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติ เปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑ พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ดูรูปภาพเพิ่มเติม
ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ