วันนี้ 16 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบ Online) ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี