เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยท่านผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ และแพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลหลักร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลสกลนคร ณ ห้องประชุมภาวนาวิสุทธิญาณ ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม