วันที่ 19 เมษายน  2560 เป็นวันเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ตำแหน่งที่ว่างลง  หน่วยเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รายละเอียด >>>