วันที่ 29 เมาายน  2560  เวลา 09.49 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยยินดีและภาคภูมิใจ อ่านรายละเอียด >>>