วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ่านเพิ่มเติม >>>