โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน คณะครุศาสตร์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช จังหวัดระยอง อ่านรายละเอียด >>>