วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล และมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน อ่านเพิ่มเติม >>>