เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรม”การให้ความรู้ กำกับติดตาม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan)ระดับหลักสูตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อ่านเพิ่มเติม >>>