การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 5(116)/2560  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชืพกรีนวิว อ่านเพิ่มเติม >>>