เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 แก่ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่าย และครูในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและพัฒนาครูในภาครัฐให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง อ่านเพิ่มเติม >>>