ฝ่ายประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 43 หลักสูตร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 140 คน อ่านเพิ่มเติม >>>