สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการปรับตัวและเตรียมความพร้อม ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและการติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ อ่านเพิ่มเติม >>>