เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 08.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษาในคณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีอาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือเพื่อให้คำแนะนำในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีการบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และการบรรยายในหัวข้อ”เรียนรู้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>