เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบนิทรรศการร้อยเอ็ดศึกษาแก่คุณประจักษ์ วิเชียรสาร รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองบัว เพื่อบริการวิชาการด้วยการเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่น ตามโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>