เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ตามกรอบคุณลักษณะของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูได้แก่ การเป็นผู้มีจิตอาสา มีความฉลาดทางอารมณ์และมีความเป็นครู มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>