ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Follow up) ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย อ่่านเพิ่มเติม >>>